Contact

    inpro Innovationsgesellschaft für fortgeschrittene Produktionssysteme in der Fahrzeugindustrie mbH

    Steinplatz 2, D-10623 Berlin
    T.: +49 30 399 97-0
    info@inpro.de

    You can enter our parking lot coming from Savignyplatz via Carmerstr. 18, 10623 Berlin.